Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Årsmøte 5/2 2015
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 23.02.2015 kl. 10:38 - Endret 23.02.2015 kl. 10:41

5/2 2015 ble det avholdt årsmøte i NOF Haugaland Lokallag. Her er referatet...

NOF HAUGALAND LOKALLAG.ÅRSMØTE 05.02. 2015


6 medlemmer og 1 ikke-medlem møtte.

Leder av lokallaget Bjørn Erik Paulsen ble valgt til møteleder.
-
Årsmeldingen ble utdelt og gjennomgått av møteleder.
Årsmeldingen ble godkjent.
--
Kasserer hadde meldt forfall.
Årsregnskapet ble derfor fremlagt av revisor Marie Solberg.
Årsregnskapet ble godkjent.
--
Valg.
Leder stod for valg. Leder er og fungerende sekretær.
Nestleder Magne-Henrik Velde og kasserer Odd Einar Svendsen er valgt for to år, og stod ikke for valg.

Valgkomite Marie Solberg og Kari Foyn la frem følgende kandidater:
-Leder: Bjørn Erik Paulsen
-Styremedlem: Einar Selvåg
-Styremedlem: Tove E. Fjellet

Styret ble valgt som foreslått.
I tillegg ble Marie Solberg valgt til revisor, og valgkomiteen fortsetter sitt verv.

--

Følgende ble kommentert/drøftet i forlengelse av årsmøtet:
-Medlemmer som forskutterer utgifter for lokallaget må påse å få refundert hele
kvitteringens beløp (evt. påføre beløpet som blir krevd refundert). Differanser her er
vanskelige å regnskapsføre.
-Lokallagets medlemstall, som oppgis fra NOF sentralt, gjenspeiles ikke på
møter/aktiviteter.
-Det er ønsket at vi fortsetter å ha turer og ekskursjoner selv om slike er væravhengige og
deltagelsen varierer.
-Vi fortsetter med grøt/riskrem på julemøtene. Det kan være aktuelt med påmelding til
disse møtene slik at porsjoner grøt/riskrem kan beregnes.
-Styret har ansvar for å påse at hytta i Taravika og på Sandhåland holdes ved like.


M-H Velde
valgt referent for møtet.
NOF HAUGALAND LOKALLAG
ÅRSMELDING 2014Haugaland lokallag hadde 123 medlemmer pr. 01.05.2014, hvorav 10 var familiemedlemmer. Dette skal være samme antall som året før.

Styret har i 2014 kun bestått av: Bjørn Erik Paulsen (leder og sekretær), Magne-Henrik Velde (nestleder) og Odd Einar Svendsen (kasserer), og med Kari Foyn som varamedlem. Valgkomite har vært Marie Solberg og Kari Foyn. Marie har i tillegg vært revisor.
Da forrige valgkomite ikke hadde forslag til nytt styre, og det bare ble lagt fram et foreløpig regnskap på årsmøtet i januar, ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte 20/2.
Vi har avholdt 3 styremøter, der samtlige har blitt lagt til Tysværtunet siden vi bor så spredt.
Økonomien til lokallaget er ganske bra, men så har vi heller ikke de store utgiftene. Ved å prøve salg av mat og drikke på medlemsmøtene, har det blitt litt inntekter, men lite frammøte (og salg) gjør at vi foreløpig ikke satser videre på dette.

Aktiviteter
Det har i 2014 vært 8 medlemsmøter, inkludert de to årsmøtene. Oppmøtene har variert mellom 5 og 17; flere av møtene med heller lavt frammøte dessverre. Alle møtene er på Torvastad kulturhus, og har hatt interessante tema som hubro, Europas falker, fuglesang, Utsira og fugler i nærmiljøet, de fleste med flotte bilder til!
Det ble arrangert fire fellesturer i 2014. Vårturer til Feøy i slutten av april med 5 deltakere og en lyttetur etter møtet i slutten av mai, ut fra kulturhuset i Bjørgene-området der vi bl.a. hørte to gresshoppesangere! På høsten ble det de to årvisse, til Utsira 20.september og fra Taravika til Åkra 26.oktober, begge med kun tre deltakere.
I tillegg gikk nyttårsracet som vanlig av stabelen første søndag i januar, der 14 ivrige kikkere deltok fordelt på 4 lag, og det ble til sammen observert 74 arter.

Ellers har flere av medlemmene vært aktivt med i forskjellige prosjekter, ringmerkingsaktiviteter og andre fugle-/foreningsaktiviteter. Kan nevnes at Marie Solberg har vært varamedlem til styret i NOF avdeling Rogaland, Oskar Kenneth Bjørnstad sitter i avdelingens LRSK (lokal rapport- og sjeldenhetskomite), undertegnede er med i Falco-redaksjonen der Frank Steinkjellå tar seg av layout’en, og Jan Kåre Ness er lokallagets representant i regionens Forum for natur og friluftsliv (FNF).

Lokallagets hjemmeside er http://www.haugaland.fuglerirogaland.no som administreres av Oskar K. Bjørnstad og blir jevnlig oppdatert med fugle- og foreningsstoff.

Ølen, 26.01.2015

Bjørn Erik Paulsen
leder og sekretærSiste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...